Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh NTU được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-NTU ngày 3/7/2009 Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi, QĐ v/v thành lập Khoa kinh tế – Quản trị kinh doanh.
Tên gọi: Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh ( viết tắt là khoa KTQTKD), tên tiếng Anh: Facutly of Economics and Business Adminnistration.

Chức năng:
Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh là một đơn vị quản lý hành chính cơ sở của bet365 english , có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý công tác Đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh; tham gia đào tạo các trình độ, các hệ và các khóa đào tạo ngắn hạn; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan.

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-NTU ngày 3/7/2009 Hiệu trưởng NTU

Nhiệm vụ
Đào tạo
– Tham gia xây dựng chương trình. kế hoạch giảng dạy, học tập; triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; tham gia các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch đào tạo chung của Trường.
– Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa; cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháo đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa.

– Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, đề cương các môn học của các chuyên ngành đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; đề xuất kế hoạch trang bị thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm, thực nghiệm khoa học.
Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

– Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của các bộ và các cơ quan Nhà nước khác; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.
– Tổ chức triển khai các hoạt động khao học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế ; phối hợp với các tổ chức hoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh để găn đàotạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Đội ngũ giảng viên khoa Quản trị kinh doanh NTU giàu kinh nghiệm chuyên môn, tâm huyết với nghề

Quản lý
– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành thuộc Khoa.
– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư do Nhà trường giao;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên;tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ cho giảng viên và cán bộ thuộc Khoa.